Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na produkcję i dostarczenie 5-minutowej animacji graficznej wraz z nagraniem lektora w języku polskim i angielskim przeznaczonej do emisji w Internecie na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC, City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach)finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do opracowania koncepcji kreatywnej animacji; oprawy graficznej i dźwiękowej animacji (napisy, lektor, podkład muzyczny); finalnej wersji scenariusza animacji; do produkcji i dostarczenia pięciominutowej animacji w języku polskim i angielskim o tematyce: Obieg wody w mieście przeznaczonej do emisji w Internecie;

Wytyczne kreatywne do stworzenia animacji graficznej:

Celem zamówienia jest stworzenie animacji edukującej i promującej korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne wynikające ze świadomego zużycia wody i ponownego wykorzystania wody deszczowej, wody szarej i oczyszczonych ścieków dzięki kreatywnemu projektowi graficznemu. Animacja powinna wywoływać pozytywne skojarzenia z ogólną tematyką projektu. Animacja powinna mieć lekki, łatwy w odbiorze charakter. Odbiorcami animacji są dorośli mieszkańcy terenów zurbanizowanych.

Animacja będzie posiadała logo projektu i spełniały zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Interreg Europa Środkowa.

Nadesłana w dokumentacji, zgodnie z opisem sposobu przygotowania oferty, propozycja koncepcji graficznej będzie przedmiotem oceny nadesłanej oferty, natomiast nie musi stanowić podstawy graficznej do realizacji całego zamówienia po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji projektu graficznego przedstawionego w ofercie. Elementy prac związanych z produkcją animacji (tj. koncepcja; oprawa graficzna i dźwiękowa, finalna wersja scenariusza animacji)  będą przedmiotem  wspólnych ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 30 lipca 2020 r., do godz.09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W tytule e-maila należy umieścić akronim „CWC“.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania: