ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2020/UNIFY z dnia 14.05.2020 r. na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucję 3 broszur w ramach projektu LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UWAGA – 19.05.2020 zmieniono zapytanie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac jest redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucja trzech wydawnictw/publikacji w ramach projektu LIFE_UNIFY

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk trzech publikacji, druk listu przewodniego dostarczonego przez zamawiającego, dystrybucja publikacji wraz z załączonym listem przewodnim zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego listą adresatów.

Każda publikacja w formacie A5, ilość stron – 8, nakład – 1000 szt. każdej publikacji, papier 120 g, papier ekologiczny certyfikowany, kolor 4+4, każda publikacja będzie zawierała 1 do 5 grafik, list przewodni – format A4, 30 szt. Dystrybucja na terenie całej Polski: 22 adresy w pakietach po ok. 100 szt. publikacji; 5 adresów w pakietach po 30 szt. publikacji, pozostały nakład publikacji w pakiecie na adres siedziby zamawiającego

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa redakcji językowej, przygotowania graficznego i druku powinna zostać zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2020 r., usługa dystrybucji do dnia 30 czerwca 2020 r

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Oferty należy składać emailem  na adres: ine@ine-isd.org.pl do dnia 22 maja 2020 do godz. 15:00. W tytule maila należy podać LIFE_UNIFY_PUBLIKACJE_OFERTA.

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Broszury mogą być objęte systemem numerów ISBN (zmiana 19.05.2020).

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2020r.

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Przykładowy tekst i rysunki (zmiana 19.05.2020)

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wzór umowy