Wykonanie badań jakościowych dla potrzeb projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jakościowych na czterech grupach: zarządcach nieruchomości (budynków wielorodzinnych), przedstawicielach administracji samorządowej, właścicielach mieszkań w budynkach wielorodzinnych/najemcach i deweloperach (dalej jako „Badanie”) w ramach  projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 18 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00

Załączniki do pobrania:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór umowy