Termin „różnorodność biologiczna” nie jest powszechnie znany i rozumiany. Tylko 19% Polaków deklaruje z nim styczność, 27% podaje względnie właściwe rozumienie tego pojęcia. 20% badanych „słyszało” o „utracie różnorodności biologicznej” – to obliguje nas do upowszechniania wiedzy nt. potrzeby ochrony przyrody. Jednym z głównych narzędzi dla osiągnięcia tego celu jest sieć Natura 2000, której promocję InE prowadzi z powodzeniem od ponad ośmiu lat na portalu „Natura 2000 a turystyka”.

Projekt to ujęcie tej problematyki w siedmiu broszurach wydanych drukiem pt. „Przyroda – Obywatele – Rozwój”, w nakładzie 2000 egz. każda. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

Broszury przedstawiają następujące obszary tematyczne:
1.    Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej
2.    Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej
3.    Wody a różnorodność biologiczna
4.    Zagrożenia dla różnorodności biologicznej
5.    Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej
6.    Turystyka a różnorodność biologiczna
7.    Obywatele wobec ochrony różnorodności biologicznej

Projekt trwał od 1 kwietnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. Finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.