Do 6 maja 2018 roku przyjmujemy zgłoszenia na mini-granty związane z realizacją działań przybliżających mieszkańcom Polski Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda 2030).

Po co mini-granty?

Celem działań organizacji ubiegających się o dotacje będzie zwielokrotnienie efektu budowania potencjału, podnoszenie świadomości obywateli, w tym szkół i studentów na temat celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi wyborów życiowych. Planowane działania przez ubiegających się o dotację powinno przyczynić się do:

– wzmacniania i tworzenie platform wymiany wiedzy na temat wdrażania, monitorowania celów zrównoważonego rozwoju,

– wzmocnienie związków podmiotów działających na rzecz promocji i wdrażania Agendy 2030,

– podnoszenie świadomości i angażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030.

Co można sfinansować?

Proponowane działania powinny przyczyniać się do wzmocnienia ogólnoeuropejskiej kampanii tematycznej „Walka z nierównościami”, transformacji w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz docierania i angażowania obywateli UE w kierunku zrównoważonego, sprawiedliwego stylu życia opartego na technologiach niskoemisyjnych. Działania, które mogą zostać dofinansowane to:

– eventy

– szkolenia i warsztaty

– dyskusje panelowe

– spotkania z politykami (warsztaty, debaty, wysłuchania obywatelskie)

– działania edukacyjne (szkoły, uniwersytety itp.)

– akcje uliczne

– petycje

– działania twórcze i kulturalne

– publikacje (ulotki, produkcje audiowizualne itd.)

Działania nie podlegające dofinansowaniu:

  • finansowe wsparcie osób fizycznych, które chcą uczestniczyć warsztatach, seminariach, konferencjach, kongresach;
  • stypendia
  • działania wspierające partie polityczne;
  • gromadzenie funduszy na inne przedsięwzięcia
  • zakup sprzętu np. sprzęt IT
  • działania dyskryminujące osoby lub grupy osób ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub ich brak lub pochodzenie etniczne.

Kto może dostać mini-grant?

O dotację mogą ubiegać się tylko osoby prawne w tym:

–  lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

–  stowarzyszenia studenckie, kluby, grupy inicjatyw obywatelskich

Uwaga: Wnioskodawca może złożyć tylko jedną propozycję wniosku o dotację

Ile wynosi grant?

Dofinansowanie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1000 euro. Umowa na realizację grantu podpisywana jest z organizacją European Environmental Bureau z Brukseli (www.eeb.org).

Uwaga: W niniejszym zaproszeniu do składania wniosków przewidziano 3 granty o wartości max. 1000 euro. Istnieje możliwość  składania wniosków w wysokości max. 7000 euro do lidera projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://makeeuropesustainableforall.org/

Więcej informacji?

Zaproszenie do składania wniosków (pełniące rolę regulaminu)

Formularz aplikacyjny

Formularz budżetowy

Projekt „Make Europe Sustainable for All” jest współfinansowany przez Komisję Europejską.